Philadelphia Film Society
1412 Chestnut St
Philadelphia, PA 19102
(215) 422-4580